Floral Friday

ff_29may15

निसर्ग दिवसा गणिक आपले रूप बदलून चकित करत असतो. एका दफन भूमीत एका मोठ्या वृक्षा खाली एक लहान से रोपटे आपले अस्तित्व सांभाळून उभे होते, नव्हे बहरले होते. ते तिथे कसे आले आणि कोणी लावले? खरे पाहता कोणी मुद्दाम लावेल असे वाटत नाही. काही असो ते रोप इतक्या ऐटीत उभे होते कि फोटो घेणे टाळू शकले नाही.

6 thoughts on “Floral Friday

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.