गोधडी भाग १४: अनुभव

पहिली म्हण: “जसे दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते”.

दुसरी म्हण: “कर भला सो हो भला”.

या दोन्ही म्हणीत काही साम्य दिसते का?  हो.  आणि ते म्हणजे दोन्ही म्हणी युनिवर्सल ट्रुथ नाही.

जगात सगळेच वाईट असतात असे नाही. म्हणून कोणी चांगले वागत असेल तर तो नाटकच करतो हे समजणे चुकीचे होणार. आणि तुम्ही चांगले आहात म्हणून सगळे तुमच्याशी चांगलेच वागतील हे समजणे हि चुकीचे आहे. कारण प्रत्येक माणूस आपल्या स्वभाव प्रमाणे जगणार. बाहेरून उत्तम दिसणारा आंबा आतून कुसका/कुजलेला  असला तर उपयोग शून्य. आणि साला वर बरेच डाग आहेत म्हणून केळं खरच आतून खराब असेलच असे नाही.  आपल्या रोजच्या  जीवनात येणारे अनुभव हि पारख करायला शिकवतात.  शेवटी काय “जो शिकेल तो टिकेल”.

Advertisements
This entry was posted in Marathi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s