Wordless Wednesday 4 – Go Green

या तरुतळी विसरले गीत
हृदय रिकामे घेउनि फिरतो, इथे तिथे टेकीत

मदालसा तरुवरी रेलुनी
वाट बघे सखी अधिर लोचनी
पानजाळि सळसळे, वळे ती मथित हृदय कवळीत

Konkan, Maharashtra, India
Konkan, Maharashtra, India