धडकी

सभोवताली घडणाऱ्या गोष्टी आपल्याला बुचकळ्यात (पु.ल. चे वाऱ्यावरची वरातीत हेला सकट). प्रवास करताना सामानासाठी कुली करावा लागला तर त्याला आपण असंख्य सूचना देत असतो. आपले सगळे लक्ष तो कुली आणि त्याच्या हालचालीं वर असते. बरे तो समोर असल्याने आपण त्याला हवे ते सांगू शकतो.

तुम्हाला जर आपल्या वस्तूंची खूप चिंता असेल तर कसला हि प्रवास करा पण विमान प्रवास करू नका आणि समजा केलास आणि त्या वर जर डावी कडील सीटवर असाल तर प्रयत्न करा की विमानातून बाहेर बघणार नाही.

विमानातून बाहेर बघितल्या मुळे ज्यांचे heart weak असेल त्यांना heart attack ची शक्यता १०१% असते. त्याचे कारण, तुमची ती bag जी खरेदी करताना तुम्ही खूप विचार केलेला असतो, बरीच दुकाने फिरून आणि बऱ्याच चर्चे नंतर खरेदी केले असते. बरे तुम्ही तेवढे करून थांबत नसता तर सामान भरताना खूप विचार करून सगळे कसे व्यवस्थित बसवता. तुमची ती bag विमानात ठेवताना आणि त्याहून ती विमानातून बाहेर काढताना airport चा स्टाफ, ती अलगद उचलून (जी bag तुम्हाला खूप जड वाटलेली असते आणि check-in करताना ज्यावर “heavy” चा tag लावलेला असतो.) चेंडू टाकावा अश्या पद्धतीने luggage trolley त भिरकावतात. स्वतः च्या bag ची अशी अवस्था बघण्या साठी काळीज दगडाचे लागते.