Sundary Trees and my Apologies!

Hello friends!

I was away for last few days without informing anyone whom I am connected via WordPress. I have some backlog with posts and replies. I will try to get hold of all of it asap and will also visit your wonderful blogs. But it might take a day or two. Thank you for your patience.

The interesting part is: I visited Keukenhof Gardens and Amsterdam city. This was my second visit to these beautiful Gardens. The whole purpose was to try my hand at photography.

Here is a picture for Becca’s  Sunday Trees theme.

amsterdam_2

 

I hope you will like it.

सफर – ग्रीस भाग २ (Greece- Save Water Save Life)

drip_irrigationग्रीक लोकांच्या पाणी बचती ने मला अगदी भारावून टाकले आहे. ही पाणी बचत त्यांच्या फुले, झाडे आणि बाग प्रेम यांच्या आड येत नाही. जागा असल्यास घरातील समोरीलबाग वा  परसबाग, रस्त्याच्या (highway सुद्धा याला अपवाद नाही) कडेची झाडे किंव्हा मोठ्या जागेतील फळ बाग. सगळीकडे काळे पाईपचे जाळे  दिसते. संध्याकाळी थोडा वेळ ठिबक सिंचन ने झाडांना पाणी दिले जाते. मी ग्रीसचे दक्षिणेकडील बेट “crete (उच्चार क्रेट)” येथे या गोष्टींचे खूप जवळून निरक्षण केले.

 drip-irrigation for olive plantations
drip-irrigation for olive plantations

कमीतकमी पाणी वापर करून फुले झाडेच नव्हे तर ऑलिव, लिंबू, संत्री, अवाकाडो आणि इतर फळ बागा व्यावसायिक रुपात जोपासली जातात. त्यातून भरपूर उत्पादन घेतले जाते. पाण्याची कमतरता सगळीकडे पसरलेली हिरवळ बघून मुळीच जाणवत नाही. एकूण ऑलिव  उत्पादनात ग्रीस हे जगात तिसऱ्या क्रमांक वर येते. मात्र काळ्या ऑलिव चे उत्पादन सर्वात जास्त ग्रीस येथे होते, तसेच ऑलिव चे सर्वात जास्त प्रकार ग्रीस मध्ये सापडतात.

 

अगदी पंचतारांकित हॉटेल पण पाणी बचत करताना दिसतात, खूप धूळ आहे म्हणून पाणी शिंपडणे किंवा जागा धुणे सहसा दिसत नाही. गाड्याची धू धू पूस पूस पण दिसत नाही. drip_irrgigation for gardens

आपल्या कडे पाणी बचतीची खरीच गरज आहे. पण लोकांच्या वागण्यातून ते जाणवत नाही. पाणी विकत घ्यायची  ऐपत आहे म्हणून नासाडी करण्याचे प्रमाणपत्र मिळते हे समजणे चुकीचे आहे. असो.

जो योग्य वेळी जागा होतो त्याची प्रगती होते नाही तर अधोगती कोणी थांबवू शकत नाही.

 

Short summary: Application of water by drip-irrigation process for domestic gardens and olive plantations in Crete, Greece.