Floral Friday or Friday Flowers

ff_09oct15

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nurturing Thursday: Listen to your heart

nt_08oct15For Becca’s Nurturing Thursday

Posted in Quote | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Wordless Wednesday (निशब्द )

ww_07oct15

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Life

Do More than Just Exist

life_06oct15

Posted in Photography, Quote | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Monochrome Madness: Country

mm_05oct15For leanne’s Monochrome Madness post with country as a theme.

Posted in Photography | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Photo Parade: Week 12-Windows

The whole purpose of education is to turn mirrors into windows                   ~Sydney J. Harris

Posted in Photo Parade | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Weekend Evening

weekendeve_05oct15

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Silent Sunday: Within boundaries

silentsunday_04oct15

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

गोधडी भाग २५: निसर्ग/ Nature

Nature does not hurry yet everything is accopmlished ~ Lao Tzu

काल दुपारच्या फेरी वेळी काढलेली काही छायाचित्रे देत आहे. दुपारची फेरी ऐकल्यावर वेगळे वाटते. आपल्या कडे फेरी एक तर सकाळी नाही तर संध्याकाळी /रात्री. येथे मात्र हवामान अंदाजावर वर सर्व ठरते. काल  हवा काही वाईत नव्हती. ढग-उन होते, ढगच जास्त. वारा नव्हता आणि तपमान साधारण १३ डिग्री से. एकूण काय तर बाहेर पडायला हवा चांगली होती. आधीच गावात माणसे कमी आहेत त्यात सुट्टीचा काळ (autumn break) असल्याने बहुतेक नोर्वेजिअन डोंगरा वर पोहोचलेत.

Posted in Marathi, Photography | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Weekly Photo Challenge: Boundaries in Autumn

wpc_03oct15_2

This is my second entry for this week’s photo challenge. This week for the photo challenge the theme is so interesting and with different perspective. Hope you will like my ideas of boundaries.

You can see my first entry here

Posted in Photography | Tagged , , , , , , , | Leave a comment